Sökning: "Metakognition"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet Metakognition.

 1. 1. Intensiv lästräning genom metoden upprepad läsning med högstadieelever i lässvårigheter : En interventions- och enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Angelica Borgh Westin; Linn Andersson; [2020]
  Nyckelord :Bristande läsning; intensivträning; läsflyt; äldre elever; motivation; självförtroende; metakognition;

  Sammanfattning : This study investigates to what extent an intensive reading intervention of two weeks, based on repeated reading, can improve the reading fluency for students with reading difficulties in secondary school. The study also investigates how the students evaluated the intervention based on repeated reading. LÄS MER

 2. 2. Att bygga broar mellan skolans professioner : En studie om ett förändringsarbete med fokus på elevers förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Marie Nordström; Maria Magnusson; [2020]
  Nyckelord :CAS2; PASS-modellen; specialpedagogik; skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka ett förändringsarbete med specialpedagogisk karaktär. I studien har psykolog, specialpedagog, speciallärare, lärare och rektor inom olika skolverksamheter deltagit. För att svara upp mot det ställda syftet formulerades fyra frågeställningar där fyra teman lyftes fram. LÄS MER

 3. 3. Visualitet och multimodalt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Awla; [2020]
  Nyckelord :Multimodal lärande; visuella verktyg; Digitala hjälpmedel; visualisering; metakognition; multimodala synsättet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att metoderna multimodalitet, metakognition och visualitet skall användas för att observera hur ämnet bild kan förmedlas lättare bland lärare och elever. För att utföra en studie utifrån dessa metoder har material i form av forskningsartiklar, forskningsstudier och böcker använts. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares upplevelse av undervisning i ekologisk hållbar utveckling i förskolan : ”…det lilla jag gör påverkar...”

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna-Karin Palmkvist; Sofia Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; förskola; lärande för hållbar utveckling; undervisning; utemiljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka förskollärares upplevelse av hur de använder naturområden i sitt närområde samt förskolans utemiljö i sin undervisning om ekologisk hållbar utveckling. Då examensarbetets syfte var att undersöka förskollärares upplevelse av ett specifikt fenomen valdes en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Reciprok undervisning i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Michaela Winther; Eva Aluko; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelse; Lässtrategier; Textsamtal; Reciprok undervisning; Metakognition;

  Sammanfattning : I denna studie har vi valt att undersöka hur lärare på en skola arbetar med reciprok undervisning med elever i årskurserna 2, 4 och 5. Arbetets syfte är att få en uppfattning om hur undervisningen kan se ut. För att åskådliggöra detta utifrån flera perspektiv har vi utfört en kombination av metoder för datainsamling. LÄS MER