Sökning: "Metakommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Metakommunikation.

 1. 1. Klienters upplevelser av missnöje med psykoterapi - en interpretativ fenomenologisk analys av missnöje med studentledd terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Gabinus; Petra Carlsson Thyrvin; [2019]
  Nyckelord :Client dissatisfaction; Negative effects; Psychotherapy; Suboptimal therapy; harmful therapy; alliance ruptures; Interpretative Phenomenological Analysis IPA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore clients’ experiences of dissatisfaction with completed therapy delivered by therapists in training at the Department of Psychology, Lund University. Semi-structured interviews were conducted with five participants who had received Cognitive Behavioral Therapy (CBT). LÄS MER

 2. 2. Vad gör vi med varandra? Metakommunikation i mentaliseringsbaserad terapi - en kvalitativ studie.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Björkstam; [2018]
  Nyckelord :Psykoterapeutisk relation; metakommunikation; mentalisering; MBT; epistemisk tillit; kvalitativ metod. Psychotherapeutic relationship; meta-communication; mentalization; epistemic trust; qualitative method; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this qualitative study was to explore the nature of meta-communication between therapist and patient in Mentalization Based Therapy (MBT). The study applied a phenomenological method with attempts to hermeneutic enterpretation and understanding. LÄS MER

 3. 3. "Det är ju inte på riktigt" Kommunikationens betydelse för våldslekens varande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Karin Persson; Victoria Nilsson; [2017]
  Nyckelord :lekram; leksignal; metakommunikation; nyttig lek; populärkultur; the play face; våldslek;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att undersöka våldsleken i förskolan ur ett barnperspektiv, med hjälp av kommunikationsteoretiska begrepp. Metakommunikation ses som ett paraplybegrepp för andra begrepp som förekommer i studien, såsom leksignal, lekram, nyttig lek och the play face. LÄS MER

 4. 4. ”Vi sopade hela dagen igår säger vi…" : En jämförande studie över barns sätt att kommunicera genom lek.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Olivia Kyllergård; [2017]
  Nyckelord :Lek; kommunikation; lärande; barn och förskola;

  Sammanfattning : Följande studie inleds genom att nämna några framstående forskare, historiska och aktuella, vars teorier och perspektiv gällande barns kommunikation genom lek har haft betydande inverkan på dagens förskola. Några exempel på forskningsområden som framhävs är bland annat barns förmåga till metakommunikation, metakognition, leksignaler men även ickeverbala och verbala strategier. LÄS MER

 5. 5. ”Hen är ute, det är bra. Eller ja, kanske lite bra?” : En fallstudie om barns agerande gentemot de sociala lekreglerna.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofie Nyström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barn agerar i leken, med fokus på de sociala lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Jag vill i denna studie se i vilken grad de sociala lekreglerna synliggörs i en förskolegrupp, samt hur det kan påverka den aktuella leken. LÄS MER