Sökning: "Metanarrativ"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Metanarrativ.

 1. 1. Every Generation Has Its Way. A Need To Disobey -En kvalitativ studie om hur storföretagen Volvo Group och Ericsson reproducerar metanarrativen om generation Z i respektive företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Iris Minö; Louise Granström; [2017-08-30]
  Nyckelord :Generation Z; generationsskillnader; metanarrativ; narrativ; nyinstitutionell teori; löskoppling; isomorfism; storföretag; Volvo Group; Ericsson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vem vet bäst i en postsanningsvärld? En kritisk textanalys av samhällsvetenskapens förhållning till postsanningsbegreppet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Rebecca Risén; [2017]
  Nyckelord :Postsanning; Sanningsanspråk; Vetenskapsteori; Metanarrativ; Sanningsmonopol; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar utgångspunkt i en pågående diskussion kring postsanningsbegreppet och fokuserar på hur det samhällsvetenskapliga forskningsfältet empiriskt och teoretiskt belägger hur vi befinner oss i ett postsanningssamhälle. Studiens syfte är att utifrån en kritisk textanalys analysera det akademiska samtalet om postsanningsbegreppets bakomliggande mekanismer, sanningsanspråk och empiriska belägg för postsanningsbegreppets etablering. LÄS MER

 3. 3. En elevs erfarenheter av särskolan – En livsberättelse studie : ”Jag är minst lika normal som dom övriga om inte bättre.”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Jonas Monsén; [2016]
  Nyckelord :Segregated schools; special education; inclusion; exclusion; life story; critical theory; Särskola; specialpedagogik; inkludering; exkludering; livsberättelse; kritisk teori;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine a student’s experiences from going to school in a segregated special school, called särskola. That is a special educational schools for individuals with intellectual disabilities. Furthermore, the study has examined a student’s experiences of exclusion and inclusion. LÄS MER

 4. 4. Pöbelmedia - Om populistiskt berättande i digitala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Alexander Molin; [2016]
  Nyckelord :Right-wing populism; alternative media; comparative narrative inquiry; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Högerpopulismen är på frammarsch i Europa, nu med en mer omfattande propagandaarsenal än någonsin, i vilken det senaste vapnet är de allt mer populära opinionssajterna. Uppsatsen undersöker hur narrativ konstrueras i högerpopulistiska opinionssajters nyhetstexter och hur dessa förändras över tid. LÄS MER

 5. 5. Postmoderniara : En revy över en postmodern idévärld i Harry Martinsons Aniara

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, ÄmnesforskningHögskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Klas Almroth; [2014]
  Nyckelord :Aniara; Harry Martinson; Postmodernism; Jean Baudrillard; Simulacrum; Hyper reality; Jean-François Lyotard; Metanarrative; Unreliable narrator; Aniara; Harry Martinson; Postmodernism; Jean Baudrillard; Simulacrum; Hyperverklighet; Jean-François Lyotard; Metanarrativ; opålitlig berättare;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar belysa hur Harry Martinsons Aniara (1956) förebådar postmodernismen trots att verket är rotat i den modernistiska traditionen. Analysen tar upp två aspekter med fokus på innehåll och berättarteknik där verket visar prov på en postmodern idévärld. LÄS MER