Sökning: "Metasamtal"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Metasamtal.

 1. 1. Hur fungerar bilder i läromedel? : En kvalitativ studie av hur bild och text fungerar som stödstrukturer i läromedel för svenska och svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Oscarsson; [2019]
  Nyckelord :Svenska; svenska som andraspråk; läromedelsanalys; stödstrukturer; metafunktioner; bild och text; sociokulturellt perspektiv; Systemic functional linguistics SFL ; multimodalitet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur bilder förhöll sig till verbaltexten samt hur bild och text fungerade som stödstrukturer i läromedel för svenska och svenska som andraspråk kurs 1, 2 och 3. I studien, som utgick ifrån det sociokulturella perspektivet, utfördes en kvalitativ analys där en analysmodell sammanställdes utifrån två tidigare modeller för kategorisering av bild-textfunktioner. LÄS MER

 2. 2. Hur fixar läsfixarna läsningen? En aktionsforskningsstudie om läsundervisning och läsförståelse på lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Liselott Hogedal; [2016-07-08]
  Nyckelord :läsförståelse; lässtrategier; stöttning; scaffolding; ZPD; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte har varit att pröva olika undervisningsmetoder och modeller för läsundervisning och att med denna utgångspunkt utveckla undervisningen. Syftet har också varit att undersöka hur eleverna uppfattar de lässtrategier de undervisats om. LÄS MER

 3. 3. "Det är inte lätt att vara konstnär" : lärarens förhållningssätt i organiserade bildaktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Jessica Blomqvist; Anna Lindén; [2016]
  Nyckelord :Bild; bildskapande; förskola; lärare; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bild och bildskapande har under historiens gång alltid varit en del inom barnverksamheten, men innehåll och upplägg har förändrats över tid. Bildskapandet har gått från styrt till fritt skapande och i dagens förskola ingår bildskapandet i den pedagogiska verksamheten där barnen både får möjligheten att skapa fritt men också under lärarens vägledning. LÄS MER

 4. 4. Sagans betydelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Emelie Ericsson; Sandra Simonsson; [2012]
  Nyckelord :saga; empati; kompetenta; barnet;

  Sammanfattning : Vår studie går ut på att få en inblick i hur pedagogerna arbetar med sagan för att främja barns utveckling. Vi utgår från följande frågeställningar; Hur ser relationen mellan sagor och barns utveckling ut i förskolans teori och praktik samt hur förhåller sig pedagogerna gentemot barnen vid sagoarbetet?I studien belyser vi tidigare forskning kring sagoarbete för att få en ökad kunskap och förståelse för sagans inverkan i verksamheten och för barnens utveckling. LÄS MER

 5. 5. Skillnader, javisst - om vi skapar dem : En studie om flickors och pojkars val av rörelser vid dans i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen;

  Författare :Disa Rönnkvist; Frida Sandström; [2010]
  Nyckelord :Genus; könsstereotypt; könsneutralt;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att öka kunskapen om dansundervisning i förskolan och undersöka vilka skillnader och/eller likheter som framkom vid barnens rörelseval och rörelsemönster vid dansaktiviteter i förskolan. Vid sex tillfällen under en treveckorsperiod besökte vi en förskola för att där genomföra dansundervisning med en femårsgrupp. LÄS MER