Sökning: "Metaspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Metaspråk.

 1. 1. Skrivdidaktik i svenskundervisningen och dess inverkan på elevers skrivförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sissela Diarra Qvist; [2022]
  Nyckelord :gymnasieskolan; skrivdidaktik; skrivkompetens; skrivundervisning; skrivutveckling; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av debatten om bristande skrivkompetens i skola och högskola syftar föreliggande kunskapsöversikt till att belysa vad som kännetecknar gymnasieskolans skrivundervisning i svenska. I anslutning till det undersöks vilken påverkan skrivundervisningen har på elevernas skrivutveckling. LÄS MER

 2. 2. Boksamtalet som en enhet : En kvalitativ studie om sex elevers uppfattningar omboksamtalets påverkan på läsförståelse och läslust

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Glemme; Mats Alm; [2022]
  Nyckelord :boksamtal; textsamtal; läsförståelse; läslust; läsmotivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka sex elevers uppfattningar om boksamtal, med fokuspå deras läsförståelse och läslust. Detta görs inom ramen för läsprojektet 16-årsboken påKullagymnasiet i Höganäs och utifrån boksamtal om ungdomsboken Bergtagen avCamilla Sten (2020). LÄS MER

 3. 3. En bro över skrivglappet? En interventionsstudie om integrerad grammatikundervisnings effekter på gymnasieelevers argumenterande texter och metaspråkliga förmåga

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Magdalena Mikmar; [2021-06-10]
  Nyckelord :grammatikdidaktik; grammatik; argumenterande text; skrivutveckling; skrivförmåga; metaspråk;

  Sammanfattning : Debatten om ungas sjunkande skrivförmåga lyftes åter när Sveriges Utbildningsradio släppte dokumentären Skrivglappet (2020). Flera anledningar till den bristande skrivförmågan diskuteras i dokumentären men grammatikundervisningen, som många gånger motiveras med att främja skrivutveckling, lämnas obenämnd. LÄS MER

 4. 4. Argumentera och resonera - men hur? : En analys av en lärobok i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Hanna Struglics; Johannes Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Discursive writing; Educational books; Educational book analysis; Explicit teaching; Grammar; Metalinguistics; Non-fiction; School language; Swedish subject; Upper secondary school; Qualitative content analysis; Diskursivt skrivande; Explicit skrivundervisning; Grammatik; Gymnasiet; Kvalitativ innehållsanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Metaspråk; Sakprosa; Skolspråket; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Att språket spelar en nyckelroll för att nå skolframgång och för att – i ett större perspektiv – kunna verka aktivt i samhället är man inom utbildningsväsendet enig om. Vikten av att eleven utvecklar ett adekvat språkligt register med vilket kunskapen uttrycks – och i synnerhet ett diskursivt sådant – kan alltså inte förnekas, och genrepedagogiken har ur detta perspektiv haft ett särskilt inflytande i svensk skola, med dess explicita modellering i skrivande och metaspråkliga dekonstruktion av texter. LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse - Lärares metaspråk och stöttning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Eklund; Emma Liljeson; [2021]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsförståelsestrategier; metaspråk; stöttning;

  Sammanfattning : Det är en individuell rättighet att kunna läsa samt förstå och den svenska skolan lever enligt forskning inte upp till de tydliga riktlinjer som finns kring läsförståelseundervisning. Lärares kompetens och användande av ett gemensamt metaspråk har visat sig vara den enskilt viktigaste faktorn för elevers skolframgång och flera forskningsstudier om läsförståelse visar att de resultat som framkommit inte syns i klassrumspraktiken. LÄS MER