Sökning: "Metastudie"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Metastudie.

 1. 1. Lärande i krisens spår - En metastudie av länsstyrelsers och kommuners krisinducerade lärande av Coronapandemin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johannes Svahn; [2023-03-20]
  Nyckelord :Krishantering; Metastudie; Krisinducerat lärande; Lärande; Kriser; Lärdomar; Enkelkrets; Dubbelkrets; Interkris; Intrakris; Utvärdering; Evaluation; Single-loop; Double-loop; Intracrisis; Intercrisis; Learning;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur krishantering påverkar svenska myndigheters möjligheter till krisinducerat lärande genom utvärdering av pandemihanteringen. Genom att analysera utvärderingar från olika nivåer inom det svenska flernivåsystemet kan en samlad bild ges över hur kunskapsåterföring via lärande sker inom svenska förvaltningsmyndigheter. LÄS MER

 2. 2. The definition of fens and bogs : An international meta-study

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Zakaria Hachicho; [2023]
  Nyckelord :fens; bogs; fen; bog; peatland; peatlands; mire; mires; classification; definition; kärr; mosse; torvmark; myr; klassificering; definition;

  Sammanfattning : Disagreements on how fens and bogs are defined warrants an evaluation of how researchers classify these habitats. Ongoing work with a new typology for ecosystems creates an urgency to understand the classification in the field. LÄS MER

 3. 3. Vilse i ett flöde av digital information : En metastudie om skolans roll i elevernas källkritiska utvecklingsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annie Svensson; Julia Malmqvist; [2023]
  Nyckelord :Critical thinking; civic education; civics education; citizenship education; credibility; critical thinking; fake news; information evaluation; information quality; media exposure; source criticism; source credibility;

  Sammanfattning : The curiosity for source criticism was something that sparked in us during our internships. We discovered that students, even at an early age, frequently use digital sources and social media to find information and news. LÄS MER

 4. 4. Klimatångest, en överdrift eller ett faktum? : En metastudie om lärares sätt att undervisa om hållbar utveckling i syfte att minska lågstadieelevers klimatångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nadia Aljarrah; Irene Savayidis; [2023]
  Nyckelord :grundskola; hållbar utveckling; klimatångest; klimatförändringar; lågstadiet; samhällskunskap; yngre elever.;

  Sammanfattning : Detta arbete ägnar sig främst till undervisande lärare i samhällskunskap. Då klimatfrågan kanupplevas som ett känsligt ämne för elever vill vi med detta arbete inspirera verksamma läraretill att använda och arbeta med copingstrategier, barnlitteratur och drama i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Ungdomar på bostadsmarknaden : En metastudie om unga vuxnas förutsättningar på bostadsmarknaden med startlån som alternativ lösning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Benjamin Karacic; [2022]
  Nyckelord :Youngsters; starting loan; FA-regions; condominium; tenancy; Ungdomar; startlån; FA-regioner; bostadsrätt; hyresrätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oavsett ägandeform är det idag en utmaning för unga vuxna att lämna föräldrahemmet.Detta är resultatet av en icke fungerande bostadsmarknad som förvisso genomgått stora förändringarsedan införandet av bostadsrätt som ägandeform. LÄS MER