Sökning: "Metodansatser"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Metodansatser.

 1. 1. Phishing inom organisationer : En studie om hur skydd mot phishing kopplat till mänskliga faktorer kan stärkas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Nicole Grönlund; [2020]
  Nyckelord :Phishing inom organisationer; Mänskliga faktorer inom informationssäkerhet; Social engineering; Säkerhetsutbildning; Säkerhetspolicies; Informationssäkerhetskultur; Säkerhetsmedvetenhet; Ledning; Säkerhetsbeteende;

  Sammanfattning : Med hjälp av informationsteknologi (IT) kan företag hålla sig konkurrenskraftiga, samtidigt som det öppnar upp för säkerhetshot som informationsstöld. Phishing är ett exempel på säkerhetshot, vilket innefattar att angripare tillämpar digitala enheter för att konstruera manipulativa meddelanden i syftet att få tillgång till konfidentiell information genom individer (Xiong, Proctor, Yang & Lin, 2019). LÄS MER

 2. 2. Fysikundervisning inom förskolan i en utomhusmiljö : En kvalitativ studie med en planerad aktivitet som observationsgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maja Eriksson; Sofie Hammarström; [2019]
  Nyckelord :Friction; Outdoor education; Physics education; Preschool; Science education.; Friktion; Fysikundervisning; Förskola; Naturvetenskapsundervisning; Utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att se hur utomhusmiljön på förskolan går att använda som ett pedagogiskt verktyg för att lära barn om fysikaliska fenomen. Vi har valt att göra detta genom att använda oss utav två metodansatser, observationer och intervjuer där det under observationerna utfördes en förutbestämd aktivitet som utforskade friktion i en rutschkana. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär design

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Beatrice Gilberg Fryxell; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhet; linjär design; cirkulär design; design thinking.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka hur cirkulär design kan bidra till en hållbar konsumtion inom förpackningsdesign. Frågorna var hur kan man skifta fokus från linjär till cirkulär design? Hur förhåller sig ett urval människor till hållbart konsumtion? Hur ser ett urval människors vardagliga konsumtion ut? Denna studie blev utformad kring tre metodistiska moment. LÄS MER

 4. 4. "Alla vinner på en inkluderande arbetsplats" : En kvalitativ studie om kvinnan i den mansdominerade byggbranschen ur ett bransch- och medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Flink; Linnea Kossmann Lindström; [2019]
  Nyckelord :Construction industry; women; macho culture; gender; diversity; motivation; Byggbranschen; kvinnor; machokultur; genus; mångfald; motivation;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to analyse and develop a deeper understanding of how the construction industry analyse and describes the gender segregation within the construction industry. Method: To answer the study's research questions, two qualitative methods were used. LÄS MER

 5. 5. Grafiska designens påverkan på tilliten hos högskolestudenter gällande trovärdigheten för nyheter på en webbplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karuan Ahmed; [2018]
  Nyckelord :Graphic design; website; news; news site; college students; survey; interviews; article; trust; credibility; Grafisk design; webbplats; nyheter; nyhetssidor; högskolestudent enkäter; intervju; artiklar; tillit; trovärdighet;

  Sammanfattning : Denna studie är en jämförelse med en tidigare studie om hur den grafiska designen på en nyhets webbplats påverkar studenternas tillit till webbplatsen och påverkar artiklarnas trovärdighet utifrån studenternas perspektiv. Undersökningen genomfördes utifrån två metodansatser, kvalitativ och kvantitativ metod. LÄS MER