Sökning: "Mi Mollberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mi Mollberg.

  1. 1. Att skolas till flicka och pojke med läromedlens hjälp - En granskning av läromedel ur ett genusperspektiv.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Carina Bergh; Mi Mollberg; [2005]
    Nyckelord :Stereotypa könsroller; genussocialisering; granskning; läromedel i svenska; bilder; illustrationer; medveten och omedveten påverkan;

    Sammanfattning : Vårt syfte har varit att undersöka om läromedel i svenska förmedlar stereotypa könsroller på ett medvetet eller omedvetet sätt genom bilder. Vi har granskat nio läromedels bilder och deras relation till text samt utforskat den dominerande normen ur ett genusperspektiv. LÄS MER