Sökning: "Mia Glad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mia Glad.

  1. 1. "Hennes mun är inte sur. Men ögonen är lite sura". En studie av gester och bilder som uttryck för känslor i två åldersgrupper av svenska barn

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Soraya Osathanonda; Mia Åkerberg; [2008]
    Nyckelord :känslouttryck; gester; kroppspråk; bilder; språk; semiotik;

    Sammanfattning : Vi har gjort en studie där två åldersgrupper av svenska barn vid 4, respektive 8 års ålder som först deltog i en högläsning av en bilderbok om vissa grundläggande känslor (bl. a. glädje, ilska och rädsla) och sedan ombads att åskådliggöra dessa genom gester och bildskapande. LÄS MER