Sökning: "Mia Haddad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mia Haddad.

  1. 1. Dark Triad, Sociosexuell orientering och Religiositet. – En sambands- och moderationsstudie.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

    Författare :Bobby Haddad; Mia Ångman; [2015]
    Nyckelord :Dark Triad; sociosexual orientation; religiosity; moderation; MTurk; Dark Triad; sociosexuell orientering; religiositet; moderation; MTurk;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan Dark Triad (de mörka personlighetsdragen Machiavellism, narcissism och psykopati), Sociosexuell orientering (beteende, attityd och lust till att medverka i tillfälliga sexuella relationer) samt Religiositet. En korrelationsanalys utfördes för att undersöka sambanden mellan variablerna och en modererande multipel regressionsanalys (MMR) utfördes för att undersöka om religiositet modererade effekten av Dark Triad på sociosexuell orientering. LÄS MER