Sökning: "Mia Hollsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mia Hollsten.

  1. 1. Insiderägande, CSR och dess påverkan på skatteaggressivitet : En kvantitativ studie på 273 europeiska börsbolag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Mia Hollsten; Daniel Svensson; [2019]
    Nyckelord :CSR; tax aggressiveness; insider; ownership structure; ownership concentration; CSR; skatteaggressivitet; insider; ägarstruktur; ägarkoncentration;

    Sammanfattning : Syfte: CSR är idag ett väl använt och diskuterat begrepp. Även företagsskatt är ett omdiskuterat ämne där många av de metoder som företag använder sig av för att kraftigt minska skatten kan ifrågasättas. LÄS MER