Sökning: "Mia Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Mia Johansson.

 1. 1. Kvävehalt i mänskligt urin baserat på kosthållning : Påverkan på tillväxt av grönslick (Cladophora glomerata) samt förekomst av fytoplankton

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Emma Nors; Mia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Eutrofiering; Kommunala avloppsreningsverk; Urin; Kväve; Cladophora glomerata; Protein;

  Sammanfattning : The Baltic Sea is a brackish water that is severely affected by eutrophication. Anthropogenic (human) nitrogen emissions is a contributing factor leading to algal blooms and hypoxic and anoxic seabeds. Municipal wastewater treatment plants account for 27 percent of the nitrogen emissions into the Baltic Proper. LÄS MER

 2. 2. Revision, kvalitet och oberoende : Har uppdragstid och icke-revisionstjänster påverkat revisionen i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mia Lindh; Cissi Norrbelius; [2017]
  Nyckelord :Revision; revisionskvalitet; oberoende; icke-revisionstjänster;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether Swedish auditing have had reduced auditor independence and impaired audit quality due to the presence of non-audit services and the length of audit assignments. Previous research lacks a unified position about whether the audit independence or its quality is affected by the presence of non-audit services or audit tenure. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogiskt stöd och insatser : -för barn med språkstörning i förskolans lärmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Jenny Arvidsson; Mia Johansson; [2017]
  Nyckelord :Preschool; interaction; language delay; language disorder; language development; Förskolan; samspel; språkförsening; språkstörning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Abstrakt Språkstörning är en diagnos som innebär att barnet har en språklig svårighet. Barnet har svårt att förstå vad som sägs, att producera och använda ord för att kunna kommunicera med andra. LÄS MER

 4. 4. RYGGTAVLOR OCH VINTERSTADEN Om hur den geografiska platsen kommuniceras i kommuners tidningar till nyinflyttade

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Mia Marie Johansson; [2016-11-25]
  Nyckelord :Geografisk plats; Kommunikation; Multimodal kommunikation; Visuell kommunikation; Strategisk kommunikation; Kommun; Varumärke; Artefakt; Perception;

  Sammanfattning : Att beskriva om, och i så fall hur, den geografiska platsen kommuniceras multimodalt i kommuners tidningar till nyinflyttade, för att bidra till teoretiseringen av strategisk multimodal kommunikation i kommuner. Uppsatsen grundas i bakgrundsteori om kommuners kommunikation till kommuninvånare och hur marknadsinriktadek ommunikationsstrategierer har anammats. LÄS MER

 5. 5. Hur möter pedagoger elevers olika förutsättningar för lärande i läs-, skriv och matematikutveckling? : En studie av pedagogers syn på hinder i läs-, skriv- och matematikutvecking.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mia Johansson; Marie Viberg; [2015]
  Nyckelord :hinder; insatser; åtgärder; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER