Sökning: "Mia Jovanovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mia Jovanovic.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av tolkanvändning inom hälso- och sjukvård

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Mia Jovanovic; Vera Lundell; [2023-03-16]
    Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; språkbarriär; kommunikation; tolk; hälso- och sjukvård;

    Sammanfattning : Bakgrund: När sjuksköterskan och patienten inte kan förstå varandra till följd av språkbarriärer, finns det risk för misskommunikation vilket skulle kunna påverka den personcentrerade vården. För att överbrygga språkbarriärer kan sjuksköterskan använda sig av resurser såsom till exempel tolk. LÄS MER