Sökning: "Mia Karlberg Lingefelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mia Karlberg Lingefelt.

  1. 1. Rörelse i förskolan : En studie om pedagogers syn på deras möjligheter att påverka barnens fysiska aktiviteter i förskolan.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

    Författare :Mia Karlberg Lingefelt; [2019]
    Nyckelord :Movement activities; preschool; framework factors; questionnaire study; preschool teachers; physical activity.; Rörelseaktiviteter; förskola; ramfaktorer; enkätstudie; förskollärare; fysisk aktivitet.;

    Sammanfattning : Syftet med min undersökning är att bidra med kunskap om pedagogers syn på deras möjligheter att påverka barnens fysiska aktiviteter i den dagliga verksamheten på förskolan. Som metod har jag använt mig av en kvantitativ insamlingsmetod i form av en enkät. LÄS MER