Sökning: "Mia Näslund Anda"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mia Näslund Anda.

  1. 1. Följsamhet till basala hygienrutiner : Hur uppnår vi det?

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

    Författare :Mia Näslund Anda; [2019]
    Nyckelord :Patientsäkerhet; följsamhet till riktlinjer; sjuksköte rskor och kryssinfektioner;

    Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner en av orsakerna till de vårdskador som uppkommer idagens hälso-och sjukvård, vilket leder till stora kostnader för samhällets samt ett stort lidande för patienterna. Följsamhet till de basala hygienrutinerna hos personalen är av största vikt för att hindra-och eller reducera antalet VRI. LÄS MER