Sökning: "Mia Näslund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mia Näslund.

 1. 1. "Dessa barn har man särskilt mycket till låns" : En kvalitativ studie om familjehemsvården ur familjehems och familjehemssekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofi Ströander Venäläinen; Emma Lindgren; Mia Näslund; [2020]
  Nyckelord :familjehem; familjehemssekreterare; socialtjänst; familjehemsvård; biologiska föräldrar; barn i samhällsvård; familjehemsplacerade barn;

  Sammanfattning : Barnkonventionen har blivit lag och det ställer högre krav på kommuner och socialtjänst att tillvarata barns rättigheter. Detta gäller i synnerhet barn i samhällsvård, där det sedan länge rapporterats om missförhållanden och brister. LÄS MER

 2. 2. Följsamhet till basala hygienrutiner : Hur uppnår vi det?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Mia Näslund Anda; [2019]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; följsamhet till riktlinjer; sjuksköte rskor och kryssinfektioner;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner en av orsakerna till de vårdskador som uppkommer idagens hälso-och sjukvård, vilket leder till stora kostnader för samhällets samt ett stort lidande för patienterna. Följsamhet till de basala hygienrutinerna hos personalen är av största vikt för att hindra-och eller reducera antalet VRI. LÄS MER