Sökning: "Mian Ijaz Anwar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mian Ijaz Anwar.

  1. 1. Personalomsättning i förskolan

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Mian Ijaz Anwar; [2020]
    Nyckelord :Personalomsättning; Förskola; Personal; LMX leader member exchange theory;

    Sammanfattning : AbstractPersonalomsättning i svenska förskolor har ökat kraftigt under de senaste åren. Forskning visar att hög personalomsättning kan påverka negativt när det kommer till barns utveckling och lärande. Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka faktorer för personalomsättning i Malmös förskolor under en viss period. LÄS MER