Sökning: "Micael Wegman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Micael Wegman.

  1. 1. Ett mät- och reglersystem för temperaturkompensering

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

    Författare :Jonas Löwendahl; Micael Wegman; [2002]
    Nyckelord :Reglerteknik; kalibrering; stegmotor; reglering; Reglerteknik;

    Sammanfattning : An automatic control system for calibration of pressure indicators has been constructed. This control system can be used as a complement to the calibration system located at AerotechTelub, division MainPartner, in Linköping. The calibration system used today contains some not wanted pressure changes, which is compensated by hand today. LÄS MER