Sökning: "Micaela Johansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Micaela Johansson.

 1. 1. Supplementary feeding of game; an attitude survey of hunters, forest owners and farmers

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Micaela Johansson; [2018]
  Nyckelord :supplementary feeding; ungulates; diversionary feeding; fodder;

  Sammanfattning : Different stakeholders are affected by large ungulate densities in different ways and often have various goals with the management of ungulates. Some appreciate high ungulate densities, while others want to keep the densities low, and conflicts are imminent when different interests must be put against each other. LÄS MER

 2. 2. Hur genusmedvetna är barn? : En kvalitativ studie om barns syn på genus utifrån en normkritisk barnbok

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Tove Jonsson; Micaela Johansson; [2017]
  Nyckelord :genus; könsroll; könsneutralitet; barnbok; normkritik; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att synliggöra barns tankar och uppfattningar kring genus och könsroller. Detta får vi svar genom våra två studiefrågor: Vilka uppfattningar har barn om könsroller? och Hur tolkar och förstår barn könsneutralitet? Studien grundar sig i den kvalitativa metoden där vi genomförde intervjuer i samband med högläsning och boksamtal, utifrån en normkritisk barnbok. LÄS MER

 3. 3. Fixering av suggor under diperioden - hur påverkas djurvälfärd och smågrisdödlighet? Finns det några alternativa system?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Micaela Johansson; [2015]
  Nyckelord :inhysning; grisningsboxar; grisning; suggor; smågrisar; smågrisdödlighet; smågrisöverlevnad; modersbeteende; välfärd;

  Sammanfattning : Smågrisdödligheten är ett stort problem i grisproduktionen då den bidrar till en försämrad djurvälfärd. Många av de smågrisar som dör innan avvänjning kläms ihjäl av suggan. För att förhindra detta är det vanligt i många EU-länder att suggan fixeras under diperioden och i vissa fall även innan grisning. LÄS MER

 4. 4. Minitabletter som beredningsform : Användning vid okulär och pediatrisk administrering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Micaela Johansson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER