Sökning: "Micaela Kimström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Micaela Kimström.

  1. 1. "Genusböcker finns det ju gott om" : Förskollärares uppfattningar om normkritiskt arbete med barnlitteratur

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

    Författare :Aillinora Pettersson; Micaela Kimström; [2019]
    Nyckelord :anti-oppressive pedagogy; children´s literature; diversity; norms; norm critical perspectives; preschool; preschool teacher; barnlitteratur; förskola; förskollärare; mångfald; normer; normkritiskt perspektiv;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet normkritik och hur de tillämpar det i arbetet med barnlitteratur i förskolan. Forskning kring det normkritiska perspektivet visar att det krävs stor medvetenhet kring normer och privilegier för att vi inte omedvetet istället förstärker normer och skapa utanförskap. LÄS MER