Sökning: "Michael Bartosik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michael Bartosik.

  1. 1. Varsel om uppsägning - Hur påverkas aktiekursen i hög- respektive lågkonjunktur?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Michael Bartosik; Erik Axelsson; Måns Mannerfelt; Emil Renold; [2009]
    Nyckelord :Varsel om uppsägning; aktiekurs; effektiva marknadshypotesen; eventstudie; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats har i syfte att utreda huruvida det går att identifiera avvikande aktieavkastning hos svenska företag som varslar om uppsägning i hög- respektive lågkonjunktur. Uppsatsen syftar även till att tolka och jämföra marknadens värdering av varsel om uppsägning i de skilda konjunkturlägena. LÄS MER