Sökning: "Michael Bohman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michael Bohman.

  1. 1. Department of Real Estate and Construction Managemen Centre for Building and Real Estate Economy

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Michael Bohman; [2014]
    Nyckelord :Housing cooperative; annual report; monthly fee; Bostadsrättsförening; årsredovisning; nyckeltal; bostadsrätt;

    Sammanfattning : Köpet av en bostadsrätt är för de flesta människor den största investering i deras liv. Som bostadsrättsinnehavare förvaltas huset och fastigheten av en bostadsrättsförening. För att finansiera driften och underhållet tar föreningen ut en avgift från bostadsrättsinnehavaren, en månadsavgift. LÄS MER