Sökning: "Michael Himmlegaard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michael Himmlegaard.

  1. 1. Ledarskap : En studie i ledarskap i ljuset av kvinnliga ledares perspektiv

    Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Michael Himmlegaard; [2018]
    Nyckelord :Ledarskap; kvinnliga ledare; kvinnligt perspektiv; ledarskapsteorier; ledarskapsstilar;

    Sammanfattning : Problemet med framgångsrikt ledarskap är av stor praktisk betydelse. Alltför ofta ställs man inför uppgiften att identifiera ett porträtt "av en ledare". När allt kommer omkring beror framgång för varje organisation på chefernas ledarskap, det vill säga ledare som sätter mål inom organisationen. LÄS MER