Sökning: "Michael Isaksson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Michael Isaksson.

 1. 1. Undermedveten kunskap i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marie Isaksson; [2010]
  Nyckelord :social work; tacit dimension of knowledge; Keywords: Phenomenology; intuition; knowledge; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Marie Isaksson Titel: Undermedveten kunskap i socialt arbete Handledare: Anders Lundberg Examinator: Anders Östnäs Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vad den undermedvetna dimensionen av socialarbetarens kunskapsbas består av. Denna undermedvetna dimension är avgränsad till att fokusera på filosofen och vetenskapsmannen Michael Polanyis tankar kring att all kunskap bygger på en undermedveten dimension, vilken han menar innebär att vi vet mer än vad vi kan säga. LÄS MER

 2. 2. Scania - En företagsanalys

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniela Kjellquist; Maria Leijner; [2008-02-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Scania är ett tillverkningsföretag inom nyttofordonsbranschen och det senaste året harvindarna blåst kring Scania. Diskussionerna har rört sig runt huruvida de ska bli uppköptaeller inte av den tyska konkurrenten MAN som verkar inom samma bransch eller om Scaniaska köpa upp MAN istället. LÄS MER

 3. 3. RoDent : Robotic Dentistry : Computer aided dental implant positioning system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Anders Isaksson; Michael Graham; [2007]
  Nyckelord :Robotics; Dental implants;

  Sammanfattning : A study was carried in conjunction with the Orthodontic department at Halmstad General Hospital in Sweden to investigate the possibility of reducing cost and manufacture time of dental implant drill guides. The current system involves sending a digital image in STL format to the Materialise factory in Belgium where information of the position of dental implants is translated onto a moulded mouthpiece. LÄS MER

 4. 4. Att byta eller inte byta?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tove Eriksson; Anders Isaksson; Dan Bengtsson; Michael Eriksson; [2003]
  Nyckelord :strategiförändringar; Handelsbanken; SEB; strategi; bankbranschen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vilka är orsakerna till att strategiförändringar är mer förekommande i vissa företag än i andra? Vilka är orsakerna till att Handelsbanken haft en större kontinuitet när det gäller strategi, medan SEB oftare genomfört förändringar på detta område? Vårt syftte är att undersöka vad som gör organisationer mer eller mindre förändringsbenägna, genom en undersökning av vilka faktorer som legat till grund för SEB:'s byten av strategi, respektive Handelsbanken's större strategiska kontinuitet under perioden. Som metod för vår uppsat's har vi valt att använda os's av en kvalitativ komparativ fallstudie. LÄS MER