Sökning: "Michael Kucharski"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michael Kucharski.

  1. 1. The Truth Behind Outsourcing Deals - a study from a strategic decision process perspective

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Michael Kucharski; Mikael Lexholm; [2004]
    Nyckelord :Outsourcing; strategi; strategisk beslutsprocess; evolution; rationalitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utöka förståelsen för och kunskapen av, de strategiska beslutsprocesserna som föregår företags övergångar till outsourcing i organisationer med en relativt liten erfarenhet av strategin, respektive, organisationer som har en längre historia av strategin.I “Make-or-Buy” stadiet av beslutsprocessen minskar företagets mångsidighet och djupet av analysen, när organisationen får större erfarenheter av outsourcing. LÄS MER