Sökning: "Michael Montner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michael Montner.

  1. 1. Upphovsrätt till alster producerade av artificiell intelligens : Alster åstadkomna av AI-system i förhållande till upphovsrättens skyddsförutsättningar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Michael Montner; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study whether works produced by artificial intelligence (AI) can receive copyright protection under the Swedish Copyright Act. AI can be described as computer software built on algorithms which can perform tasks similar to humans. LÄS MER