Sökning: "Michael Ochonjo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michael Ochonjo.

  1. 1. Patienters upplevelser av att besöka akutmottagningen : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

    Författare :Michael Ochonjo; Anna Sandin; [2020]
    Nyckelord :Akutmottagning; akut sjukdom; patienters upplevelse; sjuksköterska; omvårdnad; omvårdnadshandlingar; miljö; kvalitativ innehållsanalys;

    Sammanfattning : Akutmottagning är en plats patienter besöker för att få behandling för akut sjukdom eller skada. Patienter på akutmottagningen är akut, svårt sjuka och kan ha många upplevelser som är relaterade till såväl deras sjukdom som deras besök på akutmottagningen. LÄS MER