Sökning: "Michael Stümer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michael Stümer.

  1. 1. Konsten att klara sig på toppen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

    Författare :David Granath; Michael Stümer; [2011-07-20]
    Nyckelord :profession; museum; Arts management; ledarskap; kulturorganisation;

    Sammanfattning : Att verka som chef i en kulturorganisation är en komplex uppgift. Organisationen har oftabegränsade resurser och institutionella normer, vilket kan verka hämmande för chefers ochmedarbetares kreativitet. Syftet med uppsatsen är ta reda på vilka förutsättningar som behövsför att lyckas i sitt ledarskap i en kulturorganisation. LÄS MER