Sökning: "Michael Swahn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michael Swahn.

  1. 1. Simulating the Swedish Electric Energy Production : An optimization perspective

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

    Författare :Michael Swahn Azavedo; [2014]
    Nyckelord :electric energy production optimization; nord pool simulation; electricity price model; electricity market simulation; electricity market model; hydrothermal power production optimization; elkraftproduktion; optimering; elmarknadssimulering; nord pool simulering; elpris;

    Sammanfattning : Production of electric energy is continuously affected by many factors. Therefore,tools for predicting the future production are needed. In turn, the production affectsthe electric energy price, which is set on electric energy exchanges. LÄS MER