Sökning: "Michael Thornqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michael Thornqvist.

  1. 1. Energieffektivisering av provplats CHP på Tetra Pak Processing Components AB Lund, i samarbete med Lunds Energi.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

    Författare :Berndtsson Daniel; Michael Thornqvist; [2011]
    Nyckelord :effektivisering av energianvändning energikartläggning spillvärmekällor homogenisatorer; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Energi kostar idag mycket och därför behöver energianvändningen effektiviseras i de flesta företag. För att effektivisera energianvändningen på en industri behöver energiflöden kartläggas, undersökas och kontinuerligt mätas och bevakas. LÄS MER