Sökning: "Michaela Åberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michaela Åberg.

  1. 1. _”When my depression hits me” - Unga vuxnas upplevelser av depressionsmemes

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Lovisa Niklasson; Michaela Åberg; [2022-02-17]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Depressionsmemes är en typ av media på internet med humoristiskt innehåll. De berör psykisk ohälsa och är ett stort och växande fenomen bland unga. Forskning på depressionsmemes domineras av sociologiska perspektiv och få studier finns kring hur interaktionen med materialet upplevs. LÄS MER