Sökning: "Michaela Brynhildsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michaela Brynhildsen.

  1. 1. Medborgardeltagande som metod för demokratisering av stadsplaneringsprocesser - en fallstudie av stadsbyggnadsprojektet Amiralsstaden i Malmö

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

    Författare :Michaela Brynhildsen; [2019]
    Nyckelord :Amiralsstaden; Public participation; Democracy; Social Sustainability; Inclusion; Local Knowledge; Citizen power; Participation design; Knowledge alliances; Social Sciences;

    Sammanfattning : Public participation within urban planning has been a big part of academic and political discussions during the last decades, gaining even more popularity today. Due to issues within the representational democracy many stress the need for a greater inclusion of the publics knowledge and opinions within urban development and planning processes. LÄS MER