Sökning: "Michaela Dahlqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michaela Dahlqvist.

  1. 1. Värdighet i väntan på döden : En kvalitativ litteraturstudie om upplevelser av värdighet

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Michaela Dahlqvist; Josefine Gustafsson; [2011]
    Nyckelord :deadly prognosis; dignity; experiences; qualitative manifest content analysis; women; dödlig prognos; kvalitativ manifest innehållsanalys; kvinnor; upplevelser; värdighet;

    Sammanfattning : Då en människa drabbas av obotlig sjukdom med dödlig prognos förändras livet på många plan. Vetskapen att en för tidig död väntar leder till en mångfald av känslor och i denna livssituation blir upplevelsen av värdighet central. LÄS MER