Sökning: "Michaela Engström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Michaela Engström.

 1. 1. Attraktiv eller Passé : Hur ålder påverkar en individs anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Frida Bergman; Michaela Engström; Pauline Pettersson; [2014]
  Nyckelord :ålder; diskriminering; Anställningsbarhet; åldersdiskriminering; äldre arbetstagare; makt; kunskapsekonomi;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en kvalitativ studie där syftet var att undersöka hur ålder relateras till ochpåverkar en individs anställningsbarhet utifrån två undersökningsgruppers perspektiv. Vi hargenomfört intervjuer med åtta respondenter där hälften av respondenterna var äldrearbetstagare och resterande var representanter från fack, rekrytering och intresseorganisation. LÄS MER

 2. 2. Trapped in Consumption - a Qualitative Content Analysis of How Lyxfällan Portrays the Consumer Society

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marika Nilsson; Michaela Engström; [2013]
  Nyckelord :consumers; fools; experts; identification; Lyxfällan; risks; reality TV; consumption; Consumer society; consumerism; insatiable needs; overconsumption; konsumtion; överkonsumtion; köpvanor; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today’s society is a consumer society where consumption is dominated by the consumption of commodities. Consumption is a common theme seen on television, which is one of today’s major media channels. Reality TV is a growing genre in television production. This essay discusses how consumer society is portrayed in reality TV. LÄS MER

 3. 3. "Alla bryr sig om miljön!" - En analys av hur dagens miljöproblem kommer till uttryck i reklam

  L2-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Marika Nilsson; Michaela Engström; [2012]
  Nyckelord :hållbarhet; miljö; risksamhälle; Ben Jerry’s; Grön marknadsföring; postmodernism; reklam; marknadsföring; miljömedvetande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi lever i ett postmodernt samhälle där miljöproblem är ett stort fenomen som präglar vår kultur. I denna uppsats har vi studerat hur marknadsföring drar nytta av människors oro för miljön, genom grön marknadsföring. Vi har använt Ben & Jerry’s som fallstudie och gjort en semiotisk och retorisk analys av deras hemsida. LÄS MER

 4. 4. Överviktigt : en studie om lärares tal om sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Michaela Engström; Daniel Granberg; [2012]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; undervisning; utgångspunkter; diskurs; idrottsundervisning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien har varit att med hjälp av diskursanalys som metod undersöka lärares tal om sin undervisning i idrott och hälsa samt syn på elever med övervikt.Frågeställningar:Hur uttrycker sig idrottslärarna om sina generella utgångspunkter för undervisningen i idrott och hälsa?Hur beskriver idrottslärarna sina erfarenheter av överviktiga elever?MetodFör att besvara våra frågeställningar valde vi att genomföra halvstrukturerade intervjuer med fyra lärare i skolämnet idrott och hälsa som hade varit verksamma inom skolan i över tio år. LÄS MER