Sökning: "Michaela Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Michaela Jonsson.

 1. 1. BARNS INFLYTANDE PÅ INOMHUSMILJÖN I FÖRSKOLAN : En kvalitativ studie ur förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Michaela Östman; Gabriella Jonsson; [2018]
  Nyckelord :förskollärare; barns inflytande; demokrati; förskola; inomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att fördjupa kunskapen om hur förskollärare främjar barns inflytande på inomhusmiljön i förskolan. Vi undersökte hur begreppet barns inflytande tolkas, hur förskollärare arbetar med barns inflytande på inomhusmiljön samt möjligheter och hinder med arbetet kring inflytande i förskolans verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar småhuspriserna i Sverige : En kommunal studie för sambandet mellan utvalda nationalekonomiska faktorer och prisutvecklingen på småhus under tidsperioden 1997-2016

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Michelle Holmberg; Michaela Högberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In line when the society develops, new demands are set to increase the supply of housing. Sweden's population is growing and has increased since the 1750s according to SCB owns calculations. The housing market function has become an increasingly debated subject in recent decades. LÄS MER

 3. 3. Vad sa du? En litteraturöversikt över sjuksköterskans kommunikation utifrån användandet av CRM inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Michaela Jonsson; Sandra Järventausta; [2017-07-03]
  Nyckelord :Crew Resource Management; Teamwork; Kommunikation; Sjuksköterska; Akutmottagning; Patientsäkerhet; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom akutsjukvåden förekommer många olika sorters former av kommunikationsom en sjuksköterska behöver kunna hantera. Kommunikationsfel uppstår många gånger påakutmottagningar när stress, personalbrist, stökig arbetsmiljö och otillräcklig tid blir en del avsjuksköterskans arbetsdag. LÄS MER

 4. 4. Det otydliga religionsläraruppdraget : -   En systematisk litteraturstudie om den svenska skolans religionskunskap

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jenny Johansson; Michaela Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Religionslärare; religionsdidaktiska utmaningar; F-3 lärare; religionskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att utifrån tidigare forskning analysera vilka didaktiska utmaningar religionslärare ställs inför i samband med stora läroplansförändringar, samt de skoldebatter som ligger till grund för dessa. Dessutom jämförs den svenska och den engelska modellen för religionsundervisning med målet att se om religionslärare i England och Sverige ställs inför samma utmaningar, eller om dessa skiljer sig åt, eftersom att den samtida religionsundervisningen är icke-konfessionell i båda länderna. LÄS MER

 5. 5. Den kriminalpolitiska debatten om skjutvapenbrott : En kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt i statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Michaela Jonsson; Sinita Berggren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att analysera hur skjutvapenbrott beskrivs i statens offentliga utredningar under perioden 1994-2014, vi ville se om det skett några förändringar över tid i den kriminalpolitiska debatten gällande den specifika brottstypen. Frågeställningarnas fokus låg främst på hur brottet konstrueras samt vilka motåtgärder som anses lämpliga och hur detta kan förstås utifrån teorier om normaliseringsprocesser. LÄS MER