Sökning: "Michaela Nyholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michaela Nyholm.

  1. 1. Att börja om på främmande mark : en studie om immigranters inkludering och etablering i Hedemora

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Michaela Nyholm; [2020]
    Nyckelord :socialt kapital; civilsamhälle; community; inkludering; integrering; identitet;

    Sammanfattning : Under mitten av det senaste decenniet, 2015–2016, ökade tillströmningen av migranter i Sverige till följd av flyktingkrisen. Det har lett till högre krav på insatser och arbetsbelastningen kring dessa frågor. LÄS MER