Sökning: "Michaela Oravamäki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michaela Oravamäki.

  1. 1. Genus i förskolan : Textanalys av valda genusteorier i förskollärarsstudenters examensarbete

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

    Författare :Malin Lindkvist; Michaela Oravamäki; [2017]
    Nyckelord :didaktik; förskollärare; genus; professionalism;

    Sammanfattning : Syfte med detta arbete är att studera hur genus hanteras som ett didaktiskt innehåll i förskollärarstudenters examensarbeten. Detta kommer att ske med hjälp av en textanalys av 13 examensarbeten från vårterminen 2017. LÄS MER