Sökning: "Michaela Samuelsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Michaela Samuelsson.

 1. 1. Inskolning av barn med annat förstaspråk än svenska i förskolan : En kvalitativ studie av åtta förskollärares yrkeserfarenheter kring utmaningar och strategier 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Hanna Wahlgren; Michaela Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur förskollärare arbetar med inskolning av barn med annat förstaspråk än svenska i förskolan. Syftet är även att undersöka vilka utmaningar förskollärarna upplever med att planera och skola in barnen samt hur förskollärarna arbetar för att möta dessa utmaningar. LÄS MER

 2. 2. "Vi" och "Dom" : En kvalitativ undersökning om utlandsföddas upplevelse av integration

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Michaela Nilsson; Caroline Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Integration; Everyday Racism; us and them ; cultural differences; connection; Integration; Vardagsrasism; “vi” och “dom”; kulturella skillnader; tillhörighet;

  Sammanfattning : Till denna studie har vårt empiriska material baserats på sex individers utsagor. Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie för att undersöka individernas upplevelser kring ett fenomen. Val av ämne inspirerades av samhällsdebatten som förs kring flyktingar, asylsökande och immigranter. LÄS MER

 3. 3. Skyltfönstret som marknadsföringsplats

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Emma Samuelsson; Michaela Westerlund; [2008]
  Nyckelord :butikskommunikation; skyltfönster; skyltfönstret;

  Sammanfattning : Butikskommunikation har som uppgift att visa upp produkter och att vägleda kunden i dennes inköp genom att informera, inspirera och skapa köplust. Butiken ska visa sortimentet på ett optimalt och tilltalande sätt samt skapa ett helhetsintryck som stämmer med butikens koncept. LÄS MER