Sökning: "Michaela Tamm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michaela Tamm.

  1. 1. Seniorers upplevelser av digitala möten för social delaktighet : En kvalitativ studie baserad på en digital intervention

    Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Michaela Tamm; John Örnbielke; [2021]
    Nyckelord :Digitalization; social participation; digital support; intervention; eldery; Digitalisering; social delaktighet; digitalt stöd; intervention; äldre;

    Sammanfattning : Utvecklingen av teknik sker i snabb takt och på grund av Covid-19 ökades kraven på ytterligare ökad digitalisering. En utsatt grupp i detta sammanhang är seniorer, som drabbas av den digitala klyftan. Med åldern isoleras människor alltmer socialt och därmed finns det ett behov av ökad social delaktighet. LÄS MER