Sökning: "Michel Ceder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michel Ceder.

  1. 1. Från läderbögar till färgglad stolthet : En kritisk diskursanalys av Prideparaden i Dagens Nyheter och Aftonbladet

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

    Författare :Madeleine Ceder; [2013]
    Nyckelord :Prideparad; hbtq; DN; AB; CDA; Foucault; queerteori;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur Stockholms Prideparad representeras i Dagens Nyheter och Aftonbladet åren 1998, 2009 och 2013. Frågor som ställs är vilka diskurser som används i rapporteringen av paraden, samt vilken kunskap om sexualitet som reproduceras och genereras i artiklarna. LÄS MER