Sökning: "Michel foucault teori"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Michel foucault teori.

 1. 1. Trygghet och otrygghet i den svenska politiska diskursen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Amanda Ivarsson; [2023]
  Nyckelord :Trygghet; Otrygghet; Foucault; Risksamhället; Diskurs; Tidöavtalet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera användning av begreppen trygghet/otrygghet utifrån den diskurs som förs av sittande regeringspartier och Sverigedemokraterna med koppling till det omtvistade Tidöavtalet. Begreppen trygghet/otrygghet har varit centrala inom svensk politiksedan 1900-talet. LÄS MER

 2. 2. Barns lekregler : En studie om hur barns lek kontrolleras av normer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Kathrine Scharling; [2023]
  Nyckelord :Normer; kön; genus; ålder; makt;

  Sammanfattning : Normer och olika maktrelationer finns i alla sociala samspel bland alla människor. Inte minst hos barn (Johansson & Pramling Samuelsson 2007, s.16). Vi formas och skapar olika subjekt utefter vad som är klassat som normativt i just den kontext vi befinner oss i (Butler 2006, s. LÄS MER

 3. 3. Chat Control 2.0 -Ett säkerhetssamhälle eller övervakningssamhälle?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dana Alkabi; Lovisa Bard; [2023]
  Nyckelord :EU; chat control-policy; övervakningssamhälle; Michel Foucault; panoptikon-teori; David Lyon; Shoshana Zuboff; övervakningskapitalism; kontinuerlig övervakning; självdisciplin; självcensur; maktrelationer; datainsamling; teknologisk övervakning; integritet; autonomi; koncentration av makt; barnsexuella övergrepp online; privat företag; reglering; skydd av barn; balans; forskning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper explores the potential impact of the proposed EU chat control policy on the emergence of a surveillance society. By examining the theoretical frameworks of Michel Foucault's panopticon theory, David Lyon's theory of the surveillance society, and Shoshana Zuboff's concept of surveillance capitalism, insights are gained that can help answer the research question: "Does the EU's chat control policy contribute to the rise of a surveillance society?" Drawing upon Foucault's panopticon theory, the analysis argues that the continuous monitoring and reporting requirements for online child sexual abuse create a structure reminiscent of a panopticon. LÄS MER

 4. 4. “jag hade gjort det ifall alla andra gjorde det” : en komparativ intervjustudie om upplevelsen av skolans omklädningsrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Leonardo Hiltunen Long; Razmus Vásquez; [2023]
  Nyckelord :physical education; physical education and health; changing room; school; normality; habitus; symbolic capital; social context; nudity; idrott; idrott och hälsa; omklädningsrum; skolan; normalitet; habitus; symboliskt kapital; socialt sammanhang; nakenhet; exponering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Målet med denna studie var att undersöka hur elever upplever omklädningsrummet och omklädningssituationeni skolan samt vad som påverkar upplevelsen. Syftet med studien var således att problematisera tidigareforskningsresultat kring upplevelsen av omklädningssituationen kopplad till prestation inom ämnet samt attutifrån den förståelse som dessa resultat genererar kunna föreslå åtgärder. LÄS MER

 5. 5. “Kompetens och attityd kring digitalaverktyg i svenska förskolor” : En studie om förskollärares förhållningssätt till digitala verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sofia Persson; [2022]
  Nyckelord :digitalisering i förskolan; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogers attityder kring de digitala verktygen i förskolan påverkar deras egen kompetens. Så att de på ett adekvat sätt kan bidra till barnens utveckling och lärande via digitala verktyg. LÄS MER