Sökning: "Michell Schubert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michell Schubert.

  1. 1. “JAG BESTÄMMER NÄR JAG SKALL FARA … KONTROLLEN DÄRA” - en kvalitativ intervjustudie om bilens betydelse för aktivitet och delaktighet för personer med ryggmärgsskada.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Angelica Carlund; Michell Schubert; [2023-05-23]
    Nyckelord :Ryggmärgsskada; bilkörning; social delaktighet; aktiviteter i dagliga livet; aktivitetsrepertoar;

    Sammanfattning : Bakgrund Varje år drabbas 300–350 personer i Sverige av ryggmärgsskada. Vid ryggmärgsskada påverkas personens aktivitetsrepertoar och möjligheten till delaktighet i samhället. Bilen kan ge personer med ryggmärgsskada möjligheter att ta sig ut i samhället. LÄS MER