Sökning: "Michelle Hansen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michelle Hansen.

  1. 1. Måltider i skolan

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Anna Appelqvist; Michelle Hansen; [2020-08-05]
    Nyckelord :Näringsrekommendationer; Näringstäthet; Skolmåltider; Vegetarisk;

    Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hp Program: Kostekonomi med inriktning ledarskap Nivå: Grundnivå Handledare: Agneta Sjöberg Examinator: Christina Berg Antal sidor: 32 (inklusive bilagor) Termin/år: Vt 2020 Nyckelord: Näringsrekommendationer, Näringstäthet, Skolmåltider,Vegetarisk kost.... LÄS MER