Sökning: "Michelle Holm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michelle Holm.

  1. 1. Kan minnesframplockning underlättas med hjälp av visouspatiala ledtrådar?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Michelle Holm; Cecilia Nyman; [2016]
    Nyckelord :depression Retrieval-induced forgetting; interferens; inhibition; episodiskt långtidsminne; Framplockningsinducerad glömska; episodic long term memory; interference; depression; Social Sciences;

    Sammanfattning : Framplockning av tidigare inlärda minnen har visat sig hämma framplockningen av konkurrerande minnen, då dessa interfererar med varandra. Denna företeelse kallad framplockningsinducerad glömska (eng, retrieval-induced forgetting, RIF), tros bero på en inhibitorisk kontrollmekanism som aktiveras för att försvåra framplockningen av irrelevanta konkurrerande minnen. LÄS MER