Sökning: "Michelle Jismyr"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michelle Jismyr.

 1. 1. Klassrummens aktörer : Om att arbeta som grundskollärare i 2010-talets Sverige

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Michelle Jismyr; [2019]
  Nyckelord :Teachers; Swedish primary school; status; municipalization; profession; Lärare; svensk grundskola; status; kommunalisering; profession;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur det är att arbeta som grundskollärare i 2010-talets Sverige. För att ta reda på detta har intervjuer genomförts med sex stycken informanter. Under intervjuerna framträdde fyra teman centrala för läraryrket – ansvar, respekt, fostran och status. LÄS MER

 2. 2. Att bemästra sin vardag : Om den psykiska ohälsans inverkan på det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAvdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Michelle Jismyr; [2014]
  Nyckelord :Mental illness; everyday life; semi-structured interview; restrictions; attitudes; Psykisk ohälsa; vardagsliv; semistrukturerade intervjuer; begränsningar; attityder;

  Sammanfattning : Alla människor har en vardag, med rutiner, vanor och förpliktelser som upptar vår tid. I denna uppsats undersöker jag hur fyra personers vardag formas och påverkas av psykisk ohälsa. Den vardag de beskriver handlar i första hand om att bemästra den psykiska ohälsan och ta kontrollen över hur de mår. LÄS MER