Sökning: "Michelle Nissen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michelle Nissen.

 1. 1. ”Det är inte bara att visa en film...” : En kvalitativ intervjustudie med fem verksamma svensklärare om arbetet med spelfilm i svenskämnet i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Michelle Nissen; [2019]
  Nyckelord :motion picture; films in teaching; grades 4-6; Swedish teaching; spelfilm; film i undervisning; årkurs 4-6; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Enligt läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011, reviderad 2018, ska elever ges möjlighet att möta film i svenskundervisningen. Även om det inte uttrycks explicit i kursplanen för svenska framkommer det trots allt i följande beskrivning att film ska inkluderas i undervisningen: ”texter som kombinerar ord, bild och ljud [. LÄS MER

 2. 2. Det vidgade textbegreppet : Med fokus på spelfilm i undervisningen och elevers identitetsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Michelle Nissen; Lina Stadling; [2018]
  Nyckelord :Spelfilm; identitetsskapande; multimodalitet; undervisning;

  Sammanfattning : Film används ofta för att fylla ut undervisningstid utan ett egentligt syfte och flertalet elever upplever film som en form av belöning som sker vid särskilda tillfällen utan bearbetning. Syftet med litteraturstudien är att klargöra spelfilmens ställning i grundskolan och hur spelfilm används som pedagogiskt verktyg för elevers identitetsskapande i skolan. LÄS MER