Sökning: "Michelle Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Michelle Pettersson.

 1. 1. Tala om talrädsla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ylva Skiöld; Michelle Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Demokratiuppdraget; exponering; högstadiet; lärarutbildning; muntlig presentation; relationer; retorik; stöttning; svenskämnet; talrädsla; trygghet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker muntlighet och talrädsla. Det övergripande syftet är att studera svensklärares upplevelser av arbete med muntliga presentationer i grundskolans senare år. LÄS MER

 2. 2. Tackla talrädsla - att förstå och stötta talrädda elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ylva Larsson; Michelle Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Grundskola; Högstadieelever; Klassrumsklimat; Muntlig presentation; Muntlighet; Svenska; Svenskämnet; talrädsla;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka och sammanställa vad tidigare forskning lyfter fram kring talrädsla i grundskolan - vad talrädsla beror på och hur lärare aktivt kan arbeta för att stötta talrädda elever. Frågeställningen besvaras genom en tematisk översikt, vilken baseras på lärares yrkeserfarenhet samt forskning. LÄS MER

 3. 3. En tolkning av ordet ansvar inom omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellinor Lindeblad; Michelle Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Nursing; Nurse; Organization; Responsibility; Ansvar; Omvårdnad; Organisation; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ansvar som enskild term är bara ett ord, ett språkligt uttryck. När ordet sedan upplevs av en individ bildas det ett begrepp som en mental bild och när termen ytterligare sätts i kontext tillsammans med upplevelsen skapas referenten, som blir de verkliga handlingarna i vardagens sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Patologiska förändringar och behandling av halta suggor i svenska grisbesättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Michelle Pettersson; [2019]
  Nyckelord :hälta; antibiotikabehandling; suggor;

  Sammanfattning : Upp mot 50 % av suggorna inom grisproduktionen slås ut årligen, vilket inte är gynnsamt för varken produktionen, ekonomin eller djurvälfärden. Ben- eller klövproblem och trauma som ger hälta hos suggor är en vanlig förekommande orsak till oplanerad utslagning av suggor. LÄS MER

 5. 5. Outsourcing inom läkemedelsbranschen : Det faktiska utfallet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Michelle Kristoffersson; Christina Pettersson; [2017]
  Nyckelord :outsourcing; pharmaceutical industry; pharmaceutical manufacturing industry; biotechnology; medical technology; core process; KBV; RBV; outsourcing; läkemedelsbranschen; läkemedelstillverkningsbranschen; bioteknik; medicinteknik; kärnprocess; KBV; RBV;

  Sammanfattning : Bakgrund: Outsourcing är inget nytt fenomen då transaktionskostnadsteorin formades 1937 som beskrev att företag bör vända sig till marknaden i de fall detta gynnade företaget ekonomiskt. Sedan dess har teorier kring outsourcing förändrats och i dag handlar outsourcing om att kunna fokusera på företagets kärnkompetens och vilka möjligheter och risker outsourcing medför. LÄS MER