Sökning: "Michelle Powell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michelle Powell.

  1. 1. Babyschema hos digitala karaktärer : Hur exponering påverkar uppfattning av ansikten

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Michelle Powell; Zara Wideman; [2019]
    Nyckelord :babyschema; exponering; aftereffect; mere exposure effect;

    Sammanfattning : Babyschema är ett fysionomiskt fenomen som innefattar infantila särdrag såsom stor ögon- och huvudform i kombination med liten näsa och haka. Utseendet kan ses hos digitala karaktärer i moderna spel och filmer vilket kan ha en psykologisk effekt hos betraktaren då exponering bevisats influera preferenser. LÄS MER