Sökning: "Michelle Riedl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michelle Riedl.

  1. 1. Informativt pysselhäfte för 8- åringar om historisk utställning : Studie av hur ett designförslag på informativt pysselhäfte kan utformas för att intressera och aktivera

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Michelle Riedl; [2018]
    Nyckelord :Illustration;

    Sammanfattning : Abstract In this report I describe how I went about creating an informative, activating and entertaining crafts- booklet for 8- year-olds, and the theories and methods I´ve used in my working process. The booklet was commissioned by the curators of an historical exhibition on Swedish historical figure Axel Oxenstierna, which was the basis for the informative content of the booklet. LÄS MER