Sökning: "Mick Baltinger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mick Baltinger.

  1. 1. Chefers upplevelser av svåra samtal vid distans arbete

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Erik Örtegren; Mick Baltinger; [2021]
    Nyckelord :svåra samtal; distansarbete; kommunikation; meningsskapande;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka chefers upplevelser av svåra samtal vid distansarbete. Fenomenet är relevant eftersom samhället idag präglas av en pågående pandemi vilket medför att olika typer av arbetsrelaterade samtal i viss mån behöver hållas på distans, däribland svåra samtal. LÄS MER